จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเจริญ หนูคง หมู่ที่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
394,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
394,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสิทธิกร ชูเอียด และ ราคาที่เสนอ 368,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสิทธิกร ชูเอียด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-20 17:35:42