จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
จำนวนเงินงบประมาณ :
427,141.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
427,141.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.10/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-21 08:56:53