จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,811,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,811,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.-
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 6,120,000.-
3.หจก.วัฒนวะวิศวการโยธา 96 / 6,420,000.-
4.หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ / 7,576,497.44.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/51/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 14:57:37