จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านปิ่นทอง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
513,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
438,430.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ราคาที่เสนอ 379,900.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ราคาที่เสนอ 438,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 467,000.00 บาท
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.10/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 15:25:46