จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาชุมชนซับจำปา ถนนเทศบาล 9 ซอย 2/1 หมู่ 6 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณ :
315,310.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
315,310.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 315,300 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 315,300 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 15:40:21