จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
16,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,025.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ยูไนเต็ด แวลูเออร์ส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ยูไนเต็ด แวลูเออร์ส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและเป็นไปตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 15:32:59