จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับเทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนจุลจอมเกล้า ไปคลังขนถ่ายสินค้าการรถไฟ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
104,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
104,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.48/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 14:27:06