จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่)
จำนวนเงินงบประมาณ :
642,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
460,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เชิญชวนให้เสนอราคา จำนวน 4 ราย แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอเป็นราคาต่ำสุด และต่ำกว่าราคาที่เคยเสนอโดยวิธี e-bidding ที่ยกเลิกเนื่องจากยื่นเอกสารคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 12:01:10