จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน-บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
493,343.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
493,343.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 493,270.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 11:34:15