จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
445,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
445,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคา 444,047.58 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 34/2562
วันที่ทำสัญญา :
22 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-21 15:58:26