จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,168,537.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,062,060.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 892,000.- บาท
2.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 650,000.- บาท
3. หจก. 124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 856,000.- บาท
4. บจก. ต. พิชิตชัย เสนอราคา 763,980.- บาท
5.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 689,000.- บาท
6. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 717,970.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง 650,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.22/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 15:06:26