จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
471,979.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
431,159.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.14/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 15:38:06