จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,693,394.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,693,394.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1 รายการ รวมเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับราคาเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด รับราคาเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด รับราคาเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
บริษัทเสนอเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
กจห.79/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-30 14:45:42