จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,900,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,900,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท ป.สยาม จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,891,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,913,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยืนยันราคาเดิม
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯถูกต้องตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/81/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 17:26:49