จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
วิธีทอดตลาด
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด
จำนวนเงินงบประมาณ :
441,654.89 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
441,654.89 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาสูงสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 15:59:46