จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
745,362.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
745,362.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด/ 639,900.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด/ 705,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด/ 659,400.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/59/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 19:24:30