จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
588,868.08 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
588,868.08 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด 541,848.00 ผ่าน
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด 465,141.84 ผ่าน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00 ผ่าน
ปธากรณ์ 476,400.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด 498,192.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด 510,000.00 ไม่ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด 525,609.00 ผ่าน
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/60/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 17:37:47