จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,107,369.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,107,369.80 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
10,107,363.75 กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช อ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/48/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:05:27