จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (หน่วยบริการทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
251,835.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
251,835.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,835 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,500 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 10:27:14