จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
15,216,223.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
15,216,223.90 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ครึ่งนิ้ว (ไม่รวมอุปกรณ์)
1.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
1.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 14,637,600.00 บาท
2. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สามส่วนสี่นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
2.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
2.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 241,820.00 บาท
3. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
3.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
3.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 212,448.50 บาท
4. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้วครึ่ง (พร้อมอุปกรณ์)
4.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
4.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 104,860.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
3. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
4. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8.2.2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 10:38:54