จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,650,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,650,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชนพรัตน์ 1,103,875.34 บาท
หจก.ต.ปทีปต์ 1,158,280.14 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา 1,180,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชนพรัตน์ 1,103,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำวุด
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.49/2562
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 15:42:47