จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
758,731.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
758,731.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เสนอราคา ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท
๒. บจก. เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ เสนอราคา ๖๒๐,๕๕๘.๗๐ บาท
๓. บจก. ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ เสนอราคา ๖๙๔,๗๘๓.๑๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/7/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:23:12