จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,640,310.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,640,310.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,279,666.50 บาท
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300,000.00 บาท
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท
บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,583,695.34 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:43:06