จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
600,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
599,766.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เปรมศรี 2000 เสนอราคา 595,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เปรมศรี 2000
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
14/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 09:07:55