จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,332,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,332,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท
2.บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,134,631.75 บาท
3.บริษัท 3วี(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,211,908.75 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 09:24:38