จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประจำปี 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
834,720.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
744,720.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท
2.บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 616,968.00 บาท
3.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 670,248.00 บาท
4 ปธากรณ์ ราคาที่เสนอ 656,400.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 616,968.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 15:57:41