จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกะทู้ เร่งด่วนชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
703,899.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
515,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 514,349.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 513,000.00 บาท)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาตกลงจัดจ้าง 513,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/77/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 14:27:31