จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก)
จำนวนเงินงบประมาณ :
6,344,525.58 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,268,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง/ 3,730,000.00
ชินสินถาวรก่อสร้าง/ 3,884,000.00
หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง/ 3,920,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/58/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 19:43:11