จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,413,898.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,413,898.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11
1. บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ จำนวน 180,989.43 บาท
2. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 225,005.06 บาท
3. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 260,381.56 บาท
แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14
1. บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ จำนวน 783,947.76 บาท
2. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 798,125.84 บาท
3. บจก.ท๊อปมัลติพริ้นทส์ ราคาที่เสนอ จำนวน 803,895.24 บาท
4. บจก.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ ราคาที่เสนอ จำนวน 988,287.09 บาท
5. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 1,338,258.63 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
๑. แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์จำนวนเงินทั้งสิ้น 180,989.43 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)
2. แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำนวนเงินทั้งสิ้น 783,947.76 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกิติยา ศรแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 15:45:11