จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,592,160.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,592,160.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/139/2562
วันที่ทำสัญญา :
23 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 12:12:45