จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำสถานีผลิตพลิ้ว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 กปภ.สาขาจันทบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,031,734.71 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,020,628.45 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/10,015,628.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/10,015,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 16:25:41