จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอรัญประเทศ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
488,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
488,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง 488,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อร.055/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 15:03:31