จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ฉัตรลดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
269,652.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
271,831.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. พ.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 269,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. พ.ทวีทรัพย์ ราคา 269,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 28/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 14:40:29