จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้าง โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1-8 นิ้ว (งบทำการปี 62) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
จำนวนเงินงบประมาณ :
112,350.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,350.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. พ.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 112,350.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. พ.ทวีทรัพย์ ราคา 112,350.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 29/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 14:44:58