จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ รักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
492,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส ข้อ 5 (3) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/04/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 11:39:47