จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,926,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,926,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เยาวดี บริการ ราคาทีเสนอ 1,150,000 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 1,367,000 บาท
บริษัท ธนเจริญมมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,480,000 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,519,000 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเทค พีอี ไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,637,100 บาท
หจก.สินทรัพย์การโยธา ราคาที่เสนอ 1,690,000 บาท
หจก.บรูพาการโยธา ราคาที่เสนอ 1,733,400 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตัครชั่น จำกัด 1,299,999 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เยาวดี บริการ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาตราด 25/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 10:03:19