จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย ๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชนหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
821,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
821,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท, บจก.ต.พิชิตชัย 546,984.-บาท, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 617,390.-บาท, หจก.ที.เอส.ที.วอเตอร์ ซัพพลาย 620,00.-, บจก. สุณภัทร เทรดดิ้ง 620,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 16:47:57