จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้ง มาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณหน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ต.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,006,870.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
772,540.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 553,352.64 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 553,352.64 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/09/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 16:20:46