จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,419,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,419,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน1,630,000.00 บาท
2.หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคาเป็นเงิน1,640,000.00 บาท
3.หจก.ซันการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 1,694,136.00 บาท
4. หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,782,000.00 บาท
5.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน1,794,732.21 บาท
6.บจก.โชคชัยพงษ์ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,995,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สินสุวรรณการโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/82/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 14:13:27