จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
864,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
864,560.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมเป็นเงิน 810,525.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 54,035.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.25
2. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,038.35 บาท รวมเป็นเงิน 823,493.40 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 41,066.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.75
3. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,113.25 บาท รวมเป็นเงิน 853,753.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 10,807.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.25
4. บริษัท 3วี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ ข้อ 11 (ไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามประเทศ)
5. บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ไม่จัดส่งตัวอย่างของพัสดุ ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ ข้อ 4.5
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 810,525.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกิติยา ศรแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/3/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 16:20:42