จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,706,277.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,706,277.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 10.56 บาท รวมเป็นเงิน 3,571,920.00 บาท
2. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 11.77 บาท รวมเป็นเงิน 3,981,202.50 บาท
3. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 13.91 บาท รวมเป็นเงิน 4,705,057.50 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ คือ ราคากิโลกรัมละ 10.55 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,568,537.50
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกิติยา ศรแก้ว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/2/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 15:31:36