จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,764,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,764,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคา 1,392,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด เสนอราคา 1,443,792.00 บาท
3.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เสนอราคา1,474,032.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปธากรณ์ เสนอราคา 1,483,200.00 บาท
5.บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคา 1,722,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคา 1,392,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคาต่ำสุด 1,392,000.00 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/01/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 10:44:44