จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,707,660.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,700,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 6,780,000.00
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7,777,000.00 ไม่ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 7,900,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/176/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 10:13:47