จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic Full Bore ค่า R ไม่น้อยกว่า 500 ขนาด 150 มม. (6นิ้ว) เพื่อติดตั้งใช้งานกับโรงพยาบาลราชวิถี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
129,470.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
129,470.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-20 16:54:46