จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,568,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,461,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,710,395.00 บาท
2.บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,949,999.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,710,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาต่ำสุด ,ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/80/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-28 17:25:58