จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
11,507,443.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,507,443.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :


บจก.สยามพัฒนพงศ์ บจก.ยูเอชเอ็ม
1 ขนาด 1/2 นิ้ว 10,836,960.00 10,849,800.00
2 ขนาด 3/4 นิ้ว 39,290.40 37,835.20
3 ขนาด 1 นิ้ว 173,340.00 168,525.00
4 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ไม่เสนอ 141,240.00
5 ขนาด 2 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
6 ขนาด 3 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ขนาด 1/2 นิ้ว บริษัท สยามพัฒนพงศ์ ราคาที่เสนอ 10,836,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 37,835.20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 168,525.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 1/2 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-23 12:56:45