จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,747,654.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,747,654.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,388,480.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,533,364.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา ราคาที่เสนอ 1,616,699.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท หนึ่งตะวัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,735,749.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/45/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 14:22:16