จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาจุดรั่ว ในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา DMA1-DMA8 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบแผนงานที่ 6-1-3
จำนวนเงินงบประมาณ :
310,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
310,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ยู เอช เอ็ม จำกัด เสนอราคา 310,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ยู เอช เอ็ม จำกัด ราคา 310,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 25/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 14:48:00