จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
119,294.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,294.30 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จำกัด ราคาที่เสนอ 119,294.30 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 119,294.30 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169/2562
วันที่ทำสัญญา :
21 ส.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 16:48:21