จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,022,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,669,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
2. บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,082,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
4. บริษัท ยูเรก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,823,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,070,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ ,ราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/83/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 17:31:04